Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Uroczystość wprowadzenia sztandarów do Instytutu: - poczty sztandarowe na Prince's Gate - ks. prałat W. Cieński i prof. dr St. Stroński - gen. W. Anders i gen. St. Kopański w czasie inspekcji
Historia
W   1965   roku   doszło   do   połączenia   Instytutu   Historycznego   im.   gen.   Sikorskiego   z   Polskim   Ośrodkiem   Naukowym,   powstałym   w Londynie   jeszcze   w   1939   roku.   Wówczas   zmieniono   nazwę   na   Instytut   Polski   i   Muzeum   im. gen.    Sikorskiego.    W    1970    roku    powstała    Fundacja    Sztandarów    PSZ,    której    celem    jest zabezpieczenie i konserwacja sztandarów wojskowych oraz samego gmachu. W   1973   roku   z   Instytutem   połączył   się   Polski   Instytut   Historyczny   (dawna   Komisja Historyczna   b.   Sztabu   Głównego)   zachowując   wewnętrzną   autonomię.   Jej   głównym   zadaniem było   opracowanie   i   wydanie   "Polskie   Siły   Zbrojne   w   drugiej   wojnie   światowej",   oraz   inne wydawnictwa   wojskowe   (w   tym   "Bellona").   PIH   został   przemianowany   na   Samodzielny   Odział Ealing   IPMS   a   ostatnio   znany   był   pod   nazwą   Komisji   Historycznej   PSZ.   W   tej   formie   istniał   do rozwiązania w 2006 roku. W    1979    roku    Instytut    był    jednym    z    głównych    inicjatorów    powstania    Stałej    Konferencji Bibliotek,   Muzeów   i   Archiwów   na   Zachodzie,   zrzeszających   polskie   placówki   naukowe   na obczyźnie.    
Sir Winston Churchill w czasie wizyty w Instytucie 5 lipca 1949 roku.
Wizyta księcia Karola w 1989 roku.
Prezydent RP Lech Wałęsa w otoczeniu dzieci i młodzieży w Instytucie w 1991 roku.
W   1988   z   Instytutem   połączyło   się   Studium   Polski   Podziemnej   -   główne   archiwum   Polskiego   Państwa   Podziemnego   i   Armii   Krajowej.   Tracąc własną osobowość prawną zachowało wewnętrzną autonomię, stając się pododdziałem Instytutu.
Instytut sklada się z nastepujacych oddzialów:           - Archiwum           - Muzeum (któremu również podlegają)                  - Archiwum Fotograficzne                  - Archiwum Filmowe                  - Archiwum Dźwiękowe           - Biblioteka Podręczna           - Administracja           - Dział Wydawniczy           - Fundacja Sztandarów           - Dział Członkowski dzielący się na:                  - Członków Honorowych                  - Członków Rzeczywistych                  - Członków Przyjaciół                  - Członków Wieczystych
Prymas   Polski   ks.   Kardynał Józef   Glemp   w   rozmowie   z Prezesem      Instytutu      rtm. Ryszardem        Dembińskim (1985 rok).
Prace   w   Instytucie   są   wykonywane   przez   szczupłe   grono   pracowników   etatowych   (obecnie   3   i   pól   etatu)   oraz   zespół   wolontariuszy,   pracujących w każdym dziale. Jest ich obecnie ok. 80-ciu. Pracami   Instytutu   kieruje   Rada,   która   wyłania   sposród   swoich   członków   Zarząd   Instytutu.   Na   czele   Zarządu   Instytutu   stoi   Prezes.   Funkcja ta piastowana była przez następujące osoby: - prof. dr Stanislaw Stroński (1945 - 1951)  - gen. dyw. prof. dr Marian Kukiel (1951 - 1965) - amb. dr Edward Raczyński (1965 - 1976) - inz. Staniław Leśniowski (1977 - 1979)  - rtm. Ryszard Dembiński (1979 - 2003) Obecnie funkcje Prezesa sprawuje inż. Krzysztof Barbarski (od 2003 roku).
Prezydent       RP       Aleksander       Kwaśniewski       z małżonką   w   czasie   wizyty   w   Instytucie   Polskim   w październiku 1996 roku.
W    trakcie    zwiedzania    Instytutu.    Od    lewej:    ppłk    Stanisław    Żurakowski    (wieloletni honorowy   pracownik   Instytutu),   Minister   Obrony   Narodowej   RP   Bogdan   Klich,   Attache Wojskowy   Ambasady   RP   w   Londynie   płk   Krzysztof   Szymański,   obecny   Prezes   Instytutu inż.   Krzysztof   Barbarski,   szef   Sztabu   Generalnego   WP   gen.   Franciszek   Gągor.   Wrzesień 2008 roku.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Instytut   Historyczny   im.   gen.   Sikorskiego   formalnie   powstał   2   maja   1945,   gdy   podpisano   umowę   stanowiącą   podstawę   organizacji   Instytutu.   Na jej    mocy    Helena    Sikorska,    wdowa    po    generale    Władysławie    Sikorskim,    przekazała    na    ręce    dwunastu    wybranych    członków    Komitetu Organizacyjnego   pieczę   nad   pamiątkami   po   mężu.   Zadaniem   Komitetu   było   zapewnienie   opieki   nad   tymi   pamiątkami   i   zorganizowanie   Instytutu, mające   za   zadanie,   badanie   działalności   gen.   Sikorskiego   i   czasów   w   których   żył.   Komitet   Organizacyjny   tworzył   pierwszą   Radę   Instytutu.   Na   jej czele stanął Earl of Elgin i Kincardine, prezes Towarzystwa Polsko-Szkockiego. Głównym   inicjatorem   powstania   Instytutu   był   ppłk   dypl.   Zygmunt   Borkowski,   były   szef   Gabinetu   Naczelnego   Wodza   a   następnie   szef   Służby Archiwalno Muzealnej PSZ (1944-1948). Był on pierwszym dyrektorem Instytutu do 1956 r. Nowo   powstała   instytucja   z   punktu   prawnego   była   i   pozostaje   instytucją   powierniczą   i   ma   status   organizacji   "charity".   Aby   zabezpieczyć   zbiory przed   naciskami   władz   brytyjskich   jak   i   reżimu   warszawskiego,   uniknięto   powołania   jej   przez   władze   państwowe   RP   -   wówczas   urzędujące   w Londynie. Na   pierwszym   zebraniu   Rady   Instytutu   13   grudnia   1945   roku,   płk   Stanisław   Szurlej   nawiązując   do   instytucji   o   podobnym   charakterze   tj. Biblioteki   Polskiej   w   Paryżu   i   Muzeum   Polskiego   w   Rapperswilu,   podkreślił,   że   wspólnym   "celem   tych   instytucji   jest   zbieranie   dokumentów historycznych   świadczących   o   wkładzie   Polski   do   ogólnej   kultury   ludzkości,   a   jeśli   chodzi   o   obecny   Instytut   do   tej   wojny   w   szczególności. Nazwany   został   Instytutem   imienia   Generała   Sikorskiego   dlatego,   że   podstawą   Instytutu   były   pamiątki   po   Generale   przekazane   przez   Generałową Sikorską,   a   po   wtóre,   że   imię   Generała   nierozłącznie   związane   jest   z   udziałem   Polski   w   tej   wojnie,   ramię   przy   ramieniu   z   brytyjskimi   i amerykańskimi aliantami. Te same powody były przyczyną uprawnień Generałowej Sikorskiej w Instytucie". W   1946   roku   zakupiono   gmach   przy   20   Prince's   Gate,   a   9   lipca   1947   roku   ks.   prałat   W.   Cieński   dokonał   poświęcenia   budynku,   po   czym wprowadzono sztandary PSZ, które zawisły obok sztandarów WP sprzed 1939 roku.